8 februar – Pravila za ulazak u Italiju iz Crne Gore

A) ULAZAK/POVRATAK U ITALIJU IZ CRNE GORE

Crna Gora je i dalje na listi „E“Od 31. januara 2022. do 15. marta 2022. godine. To podrazumijeva da je ulazak dozvoljen pod jasno definisanim uslovima. Istovremeno, Italija je svojim građanima ograničila kretanja u zemlje sa liste E, pod jednakim uslovima.


Prema ovoj naredbi, u skladu sa njenim članom 5 stav 2, lica koja su u prethodnih 14 dana boravila/tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste E, dozvoljen ulazak/povratak u Italiju, samo ukoliko imaju opravdane razloge, kao što su:


1. poslovni razlozi,

2. školovanje,

3. zdravstveni razlozi,

4. krajnje hitni slučajevi,

5. povratak u svoje mjesto boravišta, stanovanja ili prebivališta,

6. učesnici na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima
Lica koja ispunjavaju neki od gorenavedenih uslova, za ulazak u Italiju neophodno je da posjeduju:


1. popunjen on-line formular za praćenje putnika (Passenger Locator Form- PLF), u
digitalnom ili štampanom obliku https://app.euplf.eu,

2. negativan nalaz PCR testa ne starijeg od 72 sata ili antigenskog testa, ne starijeg od 24 sata (izvšena vakcinacija ne oslobađa od ove obaveze);

3. da se podvrgnu samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavijestiti nadležni zdravstveni organ u Italiji u cilju aktivacije zdravstvenog nadzora), na adresi koja je naznačena u PLF dokumentu, u periodu od 10 dana.

4. nakon odrađenog perioda samoizolacije od 10 dana, urade novi PCR ili antigenski test.

Do konačnog odredišta u Italiji može se doći samo privatnim vozilom ili povezanim letom (bez napuštanja aerodromskih tranzitnih područja).
Na liniji prethodnih pravnih akata, kojima se reguliše ulazak na teritoriju Italije, ostaje na snazi odredba kojom je dozvoljen ulazak državljanima Italije / EU I Sengena i članovima njihovih porodica, kao i onim licima koja imaju zakonito regulisano prebivalište u Italiji, kao i članovima njihovih porodica. Takođe, dozvoljen je ulazak i licima koja imaju dokazanu i stabilnu emotivnu vezu (čak i ako nijesu u vanbračnoj zajednici) sa državljanima Italije / EU / Šengena ili sa licima koja imaju regulisan boravak na duže vrijeme u Italiji, koja treba da stignu na mjesto stanovanja/boravišta/prebivališta svog partnera u Italiji.


Obaveza samoizolacije ne primjenjuje se na sljedeće kategorije:


1. posada prevoznika,

2. putujući personal,

3. ko god ulazi u Italiju na period, ne duži od 120 sati zbog dokazanih radnih, zdravstvenih ili razloga apsolutne nužde, uz obavezu da po isteku tog roka odmah napusti teritoriju Italije ili da započne period samoizolacije,

4. lica koja su u tranzitu privatnim prevoznim sredstvom u periodu ne dužem od 36 sati, uz obavezu da po isteku tog roka, odmah napusti teritoriju Italije ili da započne period samoizolacije,

5. zaposlene firmi i ustanova sa sjedištem ili poslovnicom u Italiji, u slučaju putovanja u inostranstvo, zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati, 6. na funkcionere i službenike bilo kojeg zvanja pri EU ili međunarodnim organizacijama, na diplomatske predstavnike, na administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, na konzularne funkcionere i službenike, na osoblje Vojske i Policije u vršenju njihovih dužnosti, uključujući i one koji se vraćaju iz misija u inostranstvu, na osoblje Informacionog sistema za bezbjednost i na pripadnike Vatrogasne brigade u obavljaju svojih dužnosti.


Djeca mlađa od šest godina izuzeta su od obaveze PCR ili antigenskog testa.

GREEN PASS

Kovid potvrda-Super Green Pass-a koja se izdaje se nakon vakcinacije ili oporavka od infekcije od Kovid-19 je neophodna za pristup osnovnim uslugama i boravak na poslu, kao i za ulaske u restorane, barove, bioskope, pozorišta, stadione…

Za provjeru validnosti kovid potvrde moguće je preuzeti aplikaciju VerificaC19 (link za android telefone, odnosno link za Iphone).