13 februar – Naredbe Ministra Zdravlja i Uredba Predsjednika Vlade

Naredbama ministra zdravlja Italije produžene mjere zabrane rekreativnog skijanja do 5. marta 2021, uvedene mjere za ulaske iz Austrije; za ulazak iz CG ostaju na snazi mjere od 3. decembra 2020. 

Produženo je važenje mjere zabrane rekreativnog skijanja do 5, marta 2021. Produženo je važenje zabrane za ulaske za sva lica koja u prethodnih 14 dana boravila ili bila u tranzitu u Brazilu, osim za lica sa stalnim prebivalištem u Italiji i za lica u izuzetnim okolnostima, koja prije ulaska u Italiju moraju imati negativan test, provesti 14 dana u samoizolaciji i nanovo se testirati. 

Naredbom od 13. februara uvedeni su uslovi za ulazak u Italiju iz Austrije za sva lica koja su u prethodnih 14 dana boravila ili tranzitirala u Austriji u periodu dužem od 12 sati. Uslovi su da: lice posjeduje dokaz da se, u periodu od najviše 48 sati uoči ulaska u Italiju, podvrglo molekularnom ili antigenskom testu koji je rezultirao negativno; obavezu da se podvrgne testiranju prilikom dolaska na aerodrom, luku ili granično mjesto, ili u roku od 48 sati od ulaska u Italiju, prijavom lokalnoj zdravstvenoj službi; da se bez obzira na rezultat testa podvrgnu ljekarskom nadzoru i samoizolaciji u trajanju od 14 dana i obavezu da se nanovo testira po isteku samoizolacije. Ograničenja će biti na snazi do 5. marta 2021.

 Za ulazak u Italiju iz Crne Gore i dalje su na snazi mjere usvojene decembra 2020. Naime, za ulazak u Italiju iz država na listi E, na kojoj i Crna Gora, članom 6 stav 1 Uredbe od 3. decembra 2020. navodi se da je zabranjeno putovanje u zemlje i teritorije sa liste E kao i ulazak i tranzit kroz Italiju za lica koja su 14 dana uoči ulaska u Italiju boravila ili bila u tranzitu kroz države sa liste E, izuzev u slučaju da se na njih odnosi jedan ili više od sljedećih motiva, utvrđenih na osnovu izjave iz člana 7 stav 1: (a) potrebe rada; (b) apsolutne nužde; (c) potrebe liječenja; (d) potrebe školovanja; (e) povratka u mjesto stanovanja, prebivališta i boravišta; (f) ulazak u Italiju za državljane EU i država Sengen zone, V. Britanije, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana; (g) ulazak u Italiju članova porodice lica navedenih pod slovom fkao i državljana trećih zemalja pod uslovom da u Italiji imaju odobren dugoročni boravak i članova njihovih porodica“. 

Članom 7 je predviđeno da su sva lica koja zadovoljavaju uslove za ulazak u Italiju dužna da prilikom ukrcavanja, prevozniku ili drugim službenicima nadležnim za vršenje kontrole, predaju ličnu izjavu u kojoj su na jasan, detaljan i provjerljiv način navedene strane države i teritorije u kojima je lice boravilo ili tranzitiralo tokom 14 dana koji prethode ulasku u Italiju; razlozi putovanja; adresa mjesta boravka u kojem će se provesti period zdravstvenog nadzora i samoizolacije; privatno prevozno sredstvo kojim se namjerava doći do mjesta boravka i broj telefona za primanje obavještenja tokom perioda samoizolacije.

Član 8 navedene Uredbe utvrđuje obavezu za sva lica koja su tokom 14 dana koji prethode ulasku u Italiju boravila ili tranzitirala kroz države ili teritorije sa liste E, a ispunjavaju prethodno navedene uslove za ulazak u Italiju, da se pridržavaju sljedećih obaveza, čak i ako nemaju simptome: (a) da se prevezu od mjesta ulaska u Italiju do boravišta u kojem će provesti period samoizolacije isključivo privatnim vozilom s izuzetkom lica koja tranzitiraju na aerodromima; (b) da se podvrgnu zdravstvenom nadzoru i samoizolaciji na period od 14 dana na adresi navedenoj u ličnoj izjavi. U slučaju ulaska na teritoriju Italije avionskim prevozom, dozvoljeno je nastaviti putovanje drugim linijskim avio prevozom do krajnje destinacije navedene u ličnoj izjavi, pod uslovom da se lice ne udaljava od za to posebno predviđenih prostora unutar aerodroma. Ukoliko od mjesta ulaska u Italiju nije moguće privatnim prevoznim sredstvom doći do adrese boravka naznačene kao mjesta u kojem će se provesti period samoizolacije, a uz mogućnost da sudske vlasti provjere istinitost lične izjave date prilikom ukrcavanja, zdravstvene vlasti nadležne za teritoriju ulaska obavještavaju odmah regionalnu Civilnu zaštitu koja, u koordinaciji sa Departmanom za civilnu zaštitu Vlade Italije, utvrđuje modalitete i mjesto u kojem će se provesti mjesto samoizolacije čiji troškovi u potpunosti padaju na teret lica podvrgnutih pomenutoj mjeri. U slučaju pojave simptoma kovid 19, pomenuta lica su dužna da o tome promptno obavijeste zdravstvene vlasti. 

Pod uslovom da se ne pojave simptomi kovid 19 i uz obavezu davanja lične izjave i prijavljivanja na teritoriji Italije nadležnom lokalnom zdravstvenom organu, prethodno navedene obaveze samoizolacije i načina dolaska do mjesta prebivališta ne primjenjuju se na: (a) posade prevoznih sredstava; (b) putujući personal; (c) na ulazak iz razloga rada regulisanih specijalnim sigurnosnim protokolima odobrenim od strane nadležne zdravstvene vlasti; (d) na ulaske iz neodložnih razloga, uključujući i učešće u međunarodnim sportskim manifestacijama uz odobrenje Ministarstva zdravlja i uz obavezu da se prilikom ukrcavanja i nadležnim vlastima 

kontrole da na uvid potvrda da se lice u prethodnih 48 sati pred ulazak u Italiju podvrglo molekularnom ili antigenskom testu izvršenom putem brisa i da je rezultat testa bio negativan; (e) za lica koja u Italiju ulaze zbog dokazanih radnih, zdravstvenih ili razloga apsolutne nužde, na period ne duži od 120 sati, uz obavezu napuštanja Italije odmah po isteku tog roka ili odlaska u samoizolaciju; na lica koja privatnim prevoznim sredstvom tranzitiraju preko teritorije Italije za vrijeme ne duže od 36 sati; na zdravstveni personal koji u Italiju ulazi radi obavljanja posla u domenu zdravstva, uključujući privremeno obavljanje tih poslova; na diplomatsko i konzularno osoblje akreditovano u Italiji; na službenike vojske i policije; na personal za informacione sisteme za bezbjednost Italije, vatrogasce u vršenju njihovih funkcija i na putnike sa tzv. kovid testiranih letova. 

 INFORMATIVNI UPITNIK

 FORMULAR LIČNE IZJAVE

 PRILOG LIČNE IZJAVE 

Original mjera:

ORDINANZA MIN. SALUTE – 13 FEBBRAIO 2021 

ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 GENNAIO 2021