NOVA PRAVILA O PUTOVANJIMA U ITALIJU

Ažurirano 07.12.2020.

U okviru mjera Vlade Italije za sprečavanje širenja SARS-COV2 virusa 3. decembra donešena je nova Uredba Predsjednika Vlade Italije (UPV), koja pored mjera koje se tiču kretanja i djelatnosti na teritoriji Italije,  sadrži i izmjene odredbi o putovanjima u/iz inostranstva, a na snazi ​​je od 4. decembra 2020. do 15. januara 2021. godine.

U novoj UPV, Crna Gora je uključena na listu zemalja sa spiska E Aneksa 20, što znači da je dozvoljeno putovanje u Italiju isključivo iz sljedećih razloga (NB turistička putovanja nijesu dozvoljena):

a) potreba rada;

b) apsolutne nužde;

c) potreba liječenja;

d) potreba školovanja;

e) povratka  u mjesto prebivališta ili boravišta;

f) ulazak u Italiju, u slučaju boravka/tranzita u prethodnih 14 dana u zemljama sa liste E uvijek je dozvoljen državljanima Italije / EU / Šengena,

g) članovima porodica lica pod f

h) državljanima trećih zemalja ukoliko imaju status stalnog boravka u Italiji

i) članovima porodica lica pod h

l) UPV predviđa mogućnost ulaska u Italiju iz zemalja sa liste E (na kojoj je sada i Crna Gora), licima koja imaju dokazanu i stabilnu emocionalnu vezu (čak i ako ne žive u zajednici) sa licima iz kategorija f i h i koji moraju doći u prebivalište / boravište partnera (u Italiji).

Prilikom ulaska/povratka u Italiju iz ovih zemalja, potrebno je popuniti ličnu izjavu, u kojoj se navode države i teritorije u kojima je putnik boravio /tranzitirao u prethodnih 14 dana, dozvoljeni razlog ulaska/povratka, adresa mjesta boravka u kojem će provesti period zdravstvenog nadzora i samoizolacije, privatno prevozno sredstvo kojim namjerava doći do mjesta boravka i broj telefona za primanje obavještenja tokom perioda samoizolacije. Lična izjava se mora pokazati nadležnima koji vrše provjere.

Do krajnje destinacije u Italiji, može se doći samo privatnim vozilom. U slučaju ulaska na teritoriju Italije avionskim prevozom, dozvoljeno je nastaviti putovanje drugim linijskim avio prevozom do krajnje destinacije navedene u ličnoj izjavi, pod uslovom da se lice ne udaljava od za to posebno predviđenih prostora unutar aerodroma.

Po dolasku obavezno je podvrgnuti se samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru u trajanju od 14 dana na adresi navedenoj u ličnoj izjavi.

Ukoliko od mjesta ulaska u Italiju nije moguće privatnim prevoznim sredstvom doći do adrese boravka naznačene kao mjesta u kojem će se provesti period samoizolacije, a uz mogućnost da sudske vlasti provjere istinitost lične izjave date prilikom ukrcavanja, zdravstvene vlasti nadležne za teritoriju ulaska obavještavaju odmah regionalnu Civilnu zaštitu koja, u koordinaciji sa Departmanom za civilnu zaštitu Vlade Italije, utvrđuje modalitete i mjesto u kojem će se provesti mjesto samoizolacije čiji troškovi u potpunosti padaju na teret lica podvrgnutih pomenutoj mjeri. U slučaju pojave simptoma kovid 19, pomenuta lica su dužna da o tome promptno obavijeste zdravstvene vlasti.

Pod uslovom da se ne pojave simptomi kovid 19 i uz obavezu davanja lične izjave i prijavljivanja na teritoriji Italije nadležnom lokalnom zdravstvenom organu, prethodno navedene obaveze samoizolacije i načina dolaska do mjesta prebivališta ne primjenjuju se na:

a) svakog (bez obzira na državljanstvo) ko ulazi na teritoriju Italije, na period ne duži od 120 sati, iz radnih, zdravstvenih ili apsolutno  hitnih razloga, pod uslovom da se po isteku perioda ne pojave simptomi kompatibilni sa COVID-19, sa obavezom da nakon isteka navedenog perioda, odmah napusti teritoriju Italije ili, u protivnom, započne period nadzora i samoizolacije;

b) svakog (bez obzira na državljanstvo) ko privatnim vozilom tranzitira kroz teritoriju Italije u periodu ne dužem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog roka, odmah napusti nacionalno područje Italije ili, u protivnom, započne period nadzora i samoizolacije;

c) državljane i rezidente zemalja sa liste A, B, C i D, koji u Italiju ulaze uz dokaz za obavljanje radnih zadataka. Međutim, ako je lice 14 dana prije ulaska u Italiju boravilo ili tranzitiralo kroz zemlje sa liste C, postoji obaveza obavljanja molekularnog ili antigenskog testa  (putem nazofaringealnog brisa),

d) zdravstveno osoblje, koje ulazi na teritoriju Italije radi obavljanja stručnih dužnosti;

e) prekogranične radnike, koji ulaze i izlaze sa teritorije Italije uz dokaz o radnim razlozima i koji se vraćaju u svoje prebivalište, ili boravište;

f) osoblje kompanija i pravnih subjekata, čije je sjedište ili predstavništvo u Italiji, za putovanja u inostranstvo radi dokazanih radnih potreba, u trajanju od najviše 120 sati;

g) službenike Evropske unije ili službenike međunarodnih organizacija, diplomate, administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, konzularni službenici, vojno i policijsko osoblje, osoblje sigurnosno-informativnog sistema Republike Italije i vatrogasne jedinice u vršenju njihovih funkcija;

h) učenike i studente koji pohađaju predavanja u državi koja nije država prebivališta ili boravišta, u koju se vraćaju svaki dan, ili barem jednom sedmično;

i) ulaske putnika sa letova testiranih na Covid (“Covid-tested”), u skladu sa naredbom ministra zdravlja od 23. novembra 2020. i naknadnim izmjenama i dopunama.

Takođe, obaveza samozolacije i zdravstvenog nadzora ne primjenjuje se na:

· posade prevoznih sredstava drumskog saobraćaja;

· putničko osoblje;

· ulaske iz razloga rada regulisanih posebnim sigurnosnim protokolima, odobrenim od nadležnog zdravstvenog organa;

· ulaske iz neodložnih razloga, uključujući učešće na međunarodnim sportskim događajima i izložbama,  uz prethodno pribavljeno posebno ovlašćenje Ministarstva zdravlja, Obaveza je da se prevozniku pri ukrcaju i svim nadležnima koji vrše provjere , dokaže da su u 48 sati prije ulaska na teritoriju Italije bili podvrgnuti molekularnom ili antigenskom testu i da su imali negativni rezultat.

Na kraju treba imati vidu da su predviđena dodatna ograničenja za putovanja unutar teritorije Italije, u periodu od 21. decembra 2020. do 6. januara 2021. godine, uz pojačane mjere za dane 25. i  26. decembra i 1. januara.

Izvor Ambasada Italije u Crnoj Gori i MVP Italije

Korisni linkovi:

Obrazac za ličnu izjavu

Aneks lične izjave